Головна | Контакти | Корисні лінки
 АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ
16.03.2020 ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З КОРОНАВІРУСОМ COVID-19.    24.04.2020 Доставка книжок МДП кур’єрською службою доставки.    14.04.2014 Почни з себе, нe давай хабарів!    
Вівторок, 4 серпня 2020 р.
НОВИНИ | ПРО АсМАП | ВІЗИ | ЄУТР | КОНКУРСИ | ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
Гарячі новини
04.08.2020  Італія
Вплив коронавірусу COVID-19 на транспортні вантажні та пасажирські перевезення...
    
03.08.2020 Звернення АсМАП України до Президента України та Міністра МВС стосовно врегулювання ситуації ...    
03.08.2020  Бельгія
Вплив коронавірусу COVID-19 на транспортні вантажні та пасажирські перевезенн...
    
31.07.2020 Щодо надання інформації про порядок використання іноземних дозволів квоти 2020 року!...    
31.07.2020 Щодо закінчення дозволів Греції (універсальних) квоти 2020 року!...    
30.07.2020 Щодо надання звітності про використання дозволів ЄКМТ 2020 року!...    
Авторизація
Логін
Пароль
 РеєструватисяЗабули пароль?
Пошук
Опитування
На данний момент немає опитувань
Старі опитування
https://www.iruforum.com
www.uts.in.ua
Стратегічний партнер
https://asmap-nkc.wixsite.com/code 
www.asmap-inform.com
http://www.asmap-inform.com.ua/service_asmap_ukr.php
http://www.tirepd.org/
www.iru.org/index/transpark-app
www.busandcoach.travel
dalnoboy.com
www.gps.ua
ВАЖЛИВО!!!
Зміни у формі та порядку заповнення податкової накладної
 

Шановні учасники !

До фінансово-економічного департаменту надходять запити від учасників про особливості заповнення податкової накладної у зв’язку з зміною її форми та порядком заповнення ( наказ Міндоходів України №10 від 14.01.2014 р.).

Пунктом 201.7 ст. 201 Подат¬кового кодексу України визначено, що податкова накладна складаєть¬ся на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як поперед¬ня оплата (аванс).

Особливу увагу слід звернути на розділ 1 податкової накладної, до якого вносяться дані у розрізі номенклатури постачан¬ня товарів/послуг продавця, а саме:

  • до графи 3 — номенклатура то¬варів/послуг продавця;
  • до графи 5 — одиниця виміру товарів/послуг — грн., шт„ кг, м, см, м3, см3, л, послуга тощо;
  • до графи 6 — кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів по¬слуг.

У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповнен¬ню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

У разі складання податкової накладної на повне постачання послуги або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс)у повному об¬сязі, у графі 5 податкової наклад¬ної зазначається одиниця виміру «послуга», а у графі 6 — «1».

У разі складання податкової накладної на суму попередньої оплати частини вартості послу¬ги у графі 5 податкової накладної зазначається слово «послуга», а в графі 6 — відповідна част¬ка наданої (оплаченої) послу¬ги у вигляді десяткового дробу. Наприклад, у разі постачання частини послуги, що відпові¬дає половині обсягу, вказаного у договорі, або у разі отримання суми попередньої оплати у роз¬мірі половини договірної вартос¬ті послуги у графі 6 зазначається число «0,5».

 

Реквізити заголовної частини

Згідно з частиною другою п. 2 Порядку № 10 реквізити заголов¬ної частини податкової накладної, які містять числові значення (ін¬дивідуальний податковий номер, номер телефону), вирівнюються по правій межі поля і не повин¬ні містити жодних інших знаків та символів.

Якщо порядковий номер, що зазначається в першій час¬тині, чи числовий номер фі¬лії (структурного підрозділу), що зазначається в третій час¬тині порядкового номера подат¬кової накладної, мають меншу кількість знаків, ніж кількість відведених для цього кліти¬нок, такі номери вирівнюються по правій межі поля, а решта клітинок не заповнюється (п. 3 Порядку № 10).

Вид цивільно-правового до¬говору.

Підпунктом «и» п. 201.1 ст. 201 ПКУ передба¬чено обов'язкове заповнення ряд¬ка «Вид цивільно-правового дого¬вору» податкової накладної.

У разі укладання договорів у письмовій формі у податковій на¬кладній за операцією, на яку виписується податкова накладна, про¬ставляються вид цивільно-право¬вого договору згідно з Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-ІУ (далі — Цивільний ко¬декс) (наприклад, договір купівлі-продажу, міни, підряду, надання послуг, перевезення тощо), а також дата укладання договору та його номер. Відповідно до ст. 207 цьо¬го Кодексу правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксова¬но в одному або кількох докумен¬тах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Згідно зі ст. 9 Закону України від 16.07.99 р. № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінан¬сову звітність в Україні» первин¬ні та зведені облікові документи можуть бути складені на па¬перових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату і місце складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру гос¬подарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської опе¬рації і правильність її оформ¬лення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифі¬¬кувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Рахунок-фактура за своїм при¬значенням не відповідає ознакам первинного документа (оскільки ним не фіксується будь-яка госпо¬дарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення госпо¬дарської операції), а має лише ін¬формаційний характер.

Тобто форма рахунку-фактури не містить можливості визначення змісту правочину (купівлі-прода¬жу, надання послуг, перевезення тощо) та не визначає вид договір¬них зобов'язань.

Отже, за відсутності докумен¬та, який фіксує зміст правочину, вважається, що такий правочин вчинено усно. У разі наявності ра¬хунку-фактури або іншого документа, що підтверджує вчинення усного правочину, в графі «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної робиться відповідний запис та зазначається документ, на підставі якого здійснено операцію, його дата і номер (наприклад, усний до¬говір купівлі-продажу, рахунок - фактура від _ № _).

Зразок заповнення чинної податкової накладної (додається)

Фінансово-економічного департамент
тел.044- 201-54-53, 044-201-54-81

 

 

Copyright © by AsMAP        Powered by Vis-A-Vis