Головна | Контакти | Корисні лінки
 АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ
07.06.2019 Доставка книжок МДП кур’єрською службою доставки.    14.04.2014 Почни з себе, нe давай хабарів!    
Неділя, 20 жовтня 2019 р.
НОВИНИ | ПРО АсМАП | ВІЗИ | ЄУТР | КОНКУРСИ | ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
Гарячі новини
18.10.2019 Щодо закінчення дозволів Туреччини (в/з третіх країн) квоти 2019 року!...    
18.10.2019 Щодо закінчення дозволів Азербайджану (в/з третіх країн) квоти 2019 року! ...    
17.10.2019 Щодо проекту плану комплексних перевірок на 2020 рік....    
16.10.2019 16 жовтня до 16 год. обмежено рух на «Ужгород-Вишнє Нємецьке» зі словацької сторони...    
15.10.2019 Чехія.
З 1 грудня 2019 року змінюється система стягування дорожніх зборів
...
    
11.10.2019 Щодо перспектив оновлення рухомого складу...    
Авторизація
Логін
Пароль
 РеєструватисяЗабули пароль?
Пошук
Опитування
На данний момент немає опитувань
Старі опитування
https://www.iruforum.com
www.uts.in.ua
Стратегічний партнер
https://asmap-nkc.wixsite.com/code 
www.asmap-inform.com.ua
http://www.asmap-inform.com.ua/service_asmap_ukr.php
http://www.tirepd.org/
www.iru.org/index/transpark-app
www.busandcoach.travel
dalnoboy.com
www.gps.ua
ВАЖЛИВО!!!
Зміни у формі та порядку заповнення податкової накладної
 

Шановні учасники !

До фінансово-економічного департаменту надходять запити від учасників про особливості заповнення податкової накладної у зв’язку з зміною її форми та порядком заповнення ( наказ Міндоходів України №10 від 14.01.2014 р.).

Пунктом 201.7 ст. 201 Подат¬кового кодексу України визначено, що податкова накладна складаєть¬ся на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як поперед¬ня оплата (аванс).

Особливу увагу слід звернути на розділ 1 податкової накладної, до якого вносяться дані у розрізі номенклатури постачан¬ня товарів/послуг продавця, а саме:

  • до графи 3 — номенклатура то¬варів/послуг продавця;
  • до графи 5 — одиниця виміру товарів/послуг — грн., шт„ кг, м, см, м3, см3, л, послуга тощо;
  • до графи 6 — кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів по¬слуг.

У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповнен¬ню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

У разі складання податкової накладної на повне постачання послуги або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс)у повному об¬сязі, у графі 5 податкової наклад¬ної зазначається одиниця виміру «послуга», а у графі 6 — «1».

У разі складання податкової накладної на суму попередньої оплати частини вартості послу¬ги у графі 5 податкової накладної зазначається слово «послуга», а в графі 6 — відповідна част¬ка наданої (оплаченої) послу¬ги у вигляді десяткового дробу. Наприклад, у разі постачання частини послуги, що відпові¬дає половині обсягу, вказаного у договорі, або у разі отримання суми попередньої оплати у роз¬мірі половини договірної вартос¬ті послуги у графі 6 зазначається число «0,5».

 

Реквізити заголовної частини

Згідно з частиною другою п. 2 Порядку № 10 реквізити заголов¬ної частини податкової накладної, які містять числові значення (ін¬дивідуальний податковий номер, номер телефону), вирівнюються по правій межі поля і не повин¬ні містити жодних інших знаків та символів.

Якщо порядковий номер, що зазначається в першій час¬тині, чи числовий номер фі¬лії (структурного підрозділу), що зазначається в третій час¬тині порядкового номера подат¬кової накладної, мають меншу кількість знаків, ніж кількість відведених для цього кліти¬нок, такі номери вирівнюються по правій межі поля, а решта клітинок не заповнюється (п. 3 Порядку № 10).

Вид цивільно-правового до¬говору.

Підпунктом «и» п. 201.1 ст. 201 ПКУ передба¬чено обов'язкове заповнення ряд¬ка «Вид цивільно-правового дого¬вору» податкової накладної.

У разі укладання договорів у письмовій формі у податковій на¬кладній за операцією, на яку виписується податкова накладна, про¬ставляються вид цивільно-право¬вого договору згідно з Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-ІУ (далі — Цивільний ко¬декс) (наприклад, договір купівлі-продажу, міни, підряду, надання послуг, перевезення тощо), а також дата укладання договору та його номер. Відповідно до ст. 207 цьо¬го Кодексу правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксова¬но в одному або кількох докумен¬тах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Згідно зі ст. 9 Закону України від 16.07.99 р. № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінан¬сову звітність в Україні» первин¬ні та зведені облікові документи можуть бути складені на па¬перових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату і місце складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру гос¬подарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської опе¬рації і правильність її оформ¬лення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифі¬¬кувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Рахунок-фактура за своїм при¬значенням не відповідає ознакам первинного документа (оскільки ним не фіксується будь-яка госпо¬дарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення госпо¬дарської операції), а має лише ін¬формаційний характер.

Тобто форма рахунку-фактури не містить можливості визначення змісту правочину (купівлі-прода¬жу, надання послуг, перевезення тощо) та не визначає вид договір¬них зобов'язань.

Отже, за відсутності докумен¬та, який фіксує зміст правочину, вважається, що такий правочин вчинено усно. У разі наявності ра¬хунку-фактури або іншого документа, що підтверджує вчинення усного правочину, в графі «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної робиться відповідний запис та зазначається документ, на підставі якого здійснено операцію, його дата і номер (наприклад, усний до¬говір купівлі-продажу, рахунок - фактура від _ № _).

Зразок заповнення чинної податкової накладної (додається)

Фінансово-економічного департамент
тел.044- 201-54-53, 044-201-54-81

 

 

Copyright © by AsMAP        Powered by Vis-A-Vis